Newsletter – bezpieczeństwo.

kreska

LEGALNIE BEZ PASÓW BEZPIECZEŃSTWA, CZYLI Z ZAŚWIADCZENIEM

kreska

zaswiadczenie

Z dniem 15 maja br. zaczynają obowiązywać przepisy rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 maja 2015 r. w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich. I tak na postawie art. 39 ust. 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym określono wzór zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa oraz wzór zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci. Podstawą prawną jest tu przepis ustawy – Prawo o ruchu drogowym – art. 39 ust. 6.

Jest grupa kierowców, którzy są ustawowo zwolnieni z obowiązku jazdy w zapiętych pasów bezpieczeństwa (art. 39 ust. 2 upord), a tu: osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa; kobiety o widocznej ciąży; kierujący taksówką podczas przewożenia pasażera; instruktor lub egzaminator podczas szkolenia lub egzaminowania; policjant, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Inspektora Kontroli Skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej; funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych; żołnierz Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych; zespól medyczny w czasie udzielania pomocy medycznej; konwojent podczas przewożenia wartości pieniężnych; osoba chora lub niepełnosprawna przewożona na noszach lub w wózku inwalidzkim; dziecko w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3; dziecko przewożonego na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

I właśnie dla tej pierwszej z wymienionych grup, czyli osób posiadających orzeczenie lekarskie, a tu np. osoby którym trudno zapinać pasy (stwierdzona otyłość brzuszna) lub przy niewskazanych gwałtownych szarpnięciach (np. osoby z rozrusznikiem erca) itp., kierowcom z tej zdiagnozowanej przez lekarzy grupy wystawione musi być stosowne zaświadczenie. Podczas kontroli niezbędne jest legitymowanie się stosownym zaświadczeniem lekarskim, i jego wzór właśnie zmieniono.

Zaświadczenie lekarskie, o którym mowa, musi zawierać imię i nazwisko pacjenta; numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument; okres ważności; znak graficzny zgodny ze wzorem określonym w art. 5 dyrektywy nr 91/671/EWG. Ustawodawca zobowiązał ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu do określenia, w drodze rozporządzenia, wzorów zaświadczeń lekarskich, o których mowa w ustawie, kierując się przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach oraz mając na uwadze potrzebę ujednolicenia stosowanych dokumentów. Ta delegacja została zrealizowana, wzór zaświadczenia powyżej. (jm)

Link do źródła: ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE

Grupa IMAGE – e-PrawoDrogowe 

Tygodnik PD@N – Wyszukiwarka: PASY BEZPIECZEŃSTWA 

Dodaj komentarz