Archiwum kategorii: Bezpieczeństwo

Newsletter – bezpieczeństwo.

kreskaUmiemy zachować się na autostradach? „Rzeczpospolitej” odpowiada Krzysztof Wójcik.kreska

W popularnym programie portalu “Rzeczpospolita” #RZECZoPRAWIE o umiejętnościach Polaków jazdy autostradami mówił Krzysztof Wójcik, koordynator Zespołu Ekspertów Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Kilometr po kilometrze zwiększa się nasza rodzima sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu. Czy równomiernie poprawiają się umiejętności kierowców? Podejmując próbę odpowiedzi, K. Wójcik na wstępie swojej wypowiedzi mówił o fałszywym podejściu do samego szkolenia i egzaminu na prawo jazdy. Kandydaci na kierowców nadal przede wszystkim chcą “zdobyć” uprawnienia, a nie nauczyć się jeździć. Uczy się określonych sytuacji drogowych (najlepiej tych wokół tras egzaminacyjnych), nadal wkuwa testy itd. I na drogach szybkiego ruchu mamy problem. Wójcik mówił: “Część z nas nie potrafi zachować się na drogach szybkiego ruchu. Chodzi głównie o dostosowanie prędkości, czy nieuwzględnianie innych pojazdów na drodze. Jednak największym problemem jest wszechobecna agresja na drodze i wyeliminowanie tego pomogłoby w tym, aby było bezpiecznie. Ponadto kursanci nie są odpowiednio szkoleni do jazdy takimi drogami. Część młodych osób nie potrafi np. wyczuć odległości przy zmianie pasa.” Także wypowiadający się w trakcie ogólnopolskiego Kongresu Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy, mówiąc o potrzebie poprawy jakości szkolenia przyszłych kierowców wskazywali na niechęć instruktorów do stosownego szkolenia na autostradach, czy drogach szybkiego ruchu. Unikają takich jazd. Nadzorujący – nawet gdyby chcieli, a czy chcą sprawdzić gdzie odbywały się jazdy szkoleniowe – nie mogą zweryfikować miejsce szkolenia nie mają takich możliwości, albowiem na obowiązującej karcie przeprowadzonych zajęć takiego odnośnika nie ma.

Podsumowując sytuację, Krzysztof Wójcik mówił o wadze kryterium cenowego szkoleń i przyszłości, a tu także szkoleń i jazd doszkalających na drogach szybkiego ruchu.

Słowa kluczowe: autostrady

Źródło: „Rzeczpospolita” – Krzysztof Wójcik: Polacy nie potrafią się zachować na autostradach”

Newsletter – bezpieczeństwo.

kreskaKamizelka ten urok ma, że o nasze bezpieczeństwo dbakreska

Było wieloletnie procedowanie, dzisiaj już obowiązujący przepis w ustawie, trwa promocja. Czy wszędzie i czy skuteczna? Wojewoda lubuski Katarzyna Osos najpierw przekonywała producentów i sprzedawców, aby do każdej sprzedaży była dołączona kamizelka odblaskowa. Część adresatów włączyło się do akcji. My jednak ciągle pracujemy i prowadzimy stałe działania, aby rozpowszechnić i edukować ludzi, że trzeba być widocznym na drogach. Sama mam w bagażniku samochodu kilka kamizelek i gdy spotykam rowerzystę bez odblasku od razu mu ją przekazuję – mówi wojewoda. Dzisiaj z apelem o korzystanie z kamizelek zwróciła się do dzieci. Dzieci wymyśliły hasła zachęcające rowerzystów do korzystania z kamizelek: „Kamizelka ten urok ma, że o nasze bezpieczeństwo dba”. Podsumowując dotychczasowe działania w zakresie propagowania bezpiecznych zachować wojewoda zapewnia: zaczęliśmy edukować i będzie to robić nadal. Mam już kolejne pomysły, które niedługo wcielimy w życie. Zachęcamy do naśladowania, to wzory godne właśnie naśladowania.

Link do źródła: „ECHO GORZOWA” – „Kamizelki odblaskowe chronią rowerzystów”

Radio Gorzów FM – „Wojewoda chce, by sprzedawcy dołączali do roweru kamizelki odblaskowe”

„Gazeta pl Gorzów Wielkopolski” – Malwina Aurelia Atras : „Świadomie niedyskretny urok kamizelki od blaskowej”

Newsletter – bezpieczeństwo.

kreska

LEGALNIE BEZ PASÓW BEZPIECZEŃSTWA, CZYLI Z ZAŚWIADCZENIEM

kreska

zaswiadczenie

Z dniem 15 maja br. zaczynają obowiązywać przepisy rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 maja 2015 r. w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich. I tak na postawie art. 39 ust. 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym określono wzór zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa oraz wzór zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci. Podstawą prawną jest tu przepis ustawy – Prawo o ruchu drogowym – art. 39 ust. 6.

Jest grupa kierowców, którzy są ustawowo zwolnieni z obowiązku jazdy w zapiętych pasów bezpieczeństwa (art. 39 ust. 2 upord), a tu: osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa; kobiety o widocznej ciąży; kierujący taksówką podczas przewożenia pasażera; instruktor lub egzaminator podczas szkolenia lub egzaminowania; policjant, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Inspektora Kontroli Skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej; funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych; żołnierz Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych; zespól medyczny w czasie udzielania pomocy medycznej; konwojent podczas przewożenia wartości pieniężnych; osoba chora lub niepełnosprawna przewożona na noszach lub w wózku inwalidzkim; dziecko w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3; dziecko przewożonego na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

I właśnie dla tej pierwszej z wymienionych grup, czyli osób posiadających orzeczenie lekarskie, a tu np. osoby którym trudno zapinać pasy (stwierdzona otyłość brzuszna) lub przy niewskazanych gwałtownych szarpnięciach (np. osoby z rozrusznikiem erca) itp., kierowcom z tej zdiagnozowanej przez lekarzy grupy wystawione musi być stosowne zaświadczenie. Podczas kontroli niezbędne jest legitymowanie się stosownym zaświadczeniem lekarskim, i jego wzór właśnie zmieniono.

Zaświadczenie lekarskie, o którym mowa, musi zawierać imię i nazwisko pacjenta; numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument; okres ważności; znak graficzny zgodny ze wzorem określonym w art. 5 dyrektywy nr 91/671/EWG. Ustawodawca zobowiązał ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu do określenia, w drodze rozporządzenia, wzorów zaświadczeń lekarskich, o których mowa w ustawie, kierując się przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach oraz mając na uwadze potrzebę ujednolicenia stosowanych dokumentów. Ta delegacja została zrealizowana, wzór zaświadczenia powyżej. (jm)

Link do źródła: ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE

Grupa IMAGE – e-PrawoDrogowe 

Tygodnik PD@N – Wyszukiwarka: PASY BEZPIECZEŃSTWA