Licencje

kreska

Tematy z działu:

kreska

PRZEWOZY NA POTRZEBY WŁASNE KRAJOWE – WROCŁAW

kreska

Wniosek wraz z załącznikami składa się osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika:
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Wydział Komunikacji
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
w godzinach pracy urzędu

Po złożeniu wniosku o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne dokumentacja jest szczegółowo analizowana, następnie dokonuje się naliczenia opłaty i przygotowuje się zaświadczenie oraz wypisy w ilości równej liczbie posiadanych pojazdów, które w ustalonym terminie są wydawane przedsiębiorcy lub jego przedstawicielowi.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

 1. Zaświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (oświadczenie o niekaralności, okresowe badania lekarskie i psychologiczne, kursy dokształcające).
 2. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów- dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami (np.: umowa leasingu).

OPŁATY:

 1. Wpłat z tytułu opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisu lub wypisów można dokonywać w kasach Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 lub na rachunek bankowy (nazwa i numer rachunku bankowego:
  Powiat Wrocławski  35 1560 0013 2124 1805 1000 0002)
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł, w przypadku złożenia kopii tych dokumentów – 22 zł.

Wpłat opłaty skarbowej można dokonywać gotówką w kasach Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131
lub na rachunek bankowy Gminy Wrocław: BZ WBK SA 1 /O Wrocław nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Podstawa prawna:

 1. Art. 33 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z poźn. zm.).

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia stronie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, które należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Starosty Powiatu Wrocławskiego.

kreska

POŚREDNICTWO W UZYSKANIU LICENCJI MIĘDZYNARODOWEJ

kreska

Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych „Dolny Śląsk” pośredniczy w uzyskiwaniu licencji na międzynarodowy transport drogowy osób lub rzeczy. Nasza pomoc polega na:

 • wypełnianiu formularzy
 • kompletacji dokumentów
 • nadzorze nad realizacją wniosku
 • dostarczeniu pocztą kurierską licencji do przedsiębiorcy.

Pobieramy opłaty w wys. :

 • 100 zł dla członków Stowarzyszeniem
 • 300 zł dla innych zainteresowanych

Osoba odpowiedzialna :

JERZY GĘGOTEK

 • tel/fax: 71 341 31 88
 • tel: 665 408 248

kreska

PRZEWOZY NA POTRZEBY WŁASNE MIĘDZYNARODOWE

kreska

 1. Wnioski składane osobiście należy przesyłać na adres:

Główmy Inspektorat transportu Drogowego Biuro ds. Transportu Międzynarodowego,
ul. Aleje Jerozolimskie 94
00-838 Warszawa

2. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia (PWR1).
 • Wykaz pojazdów (PWPC).
 • Oświadczenie dotyczące kierowców (OKPW).
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów.

3. Wpłaty należy dokonać na konto NBP, 

Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Aleje Jerozolimskie 94
00-838 Warszawa
W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP

Okres wydania zaświadczenia i wypisów

Opłata za zaświadczenie

Opłata za wypis z zaświadczenia

1 rok

100 zł

20 zł

2 lata

200 zł

40 zł

3 lata

300 zł

60 zł

4 lata

400 zł

80 zł

5 lat

500 zł

100 zł

Informacje dodatkowe

Wypisów z zaświadczenia na przewóz rzeczy wydaje się tyle, ile przedsiębiorca zgłasza pojazdów do wykonywania przewozów drogowych.

Niezarobkowy przewóz drogowy – przewóz na potrzeby własne – każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:

 • pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
 • przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
 • w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
 • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

Pełnomocnictwo do odbioru uprawnień – 17 zł

 • opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Warszawa Mokotów – CITI Bank Handlowy
  Nr 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

WNIOSKI – PRZEWÓZ RZECZY NA POTRZEBY WŁASNE W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

kreska

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO I LICENCJI WSPÓLNOTOWEJ DOTYCZĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO ZAROBKOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO RZECZY

kreska

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę rady 96/26/WE;.
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych;
  3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.);
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).
  5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 713).
  6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Wniosek składany osobiście należy przesyłać na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Biuro ds. Transportu Międzynarodowego,
Aleje Jerozolimskie 94
00-838 Warszawa

Kontakt:

Telefon: 22 220 43 18/36/63
fax: 22 220 43 06
e-mail: licencje.rzeczy.btm@gitd.gov.pl

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy:

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (LR1);

2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC).

3. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych.

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

 • roczne sprawozdanie finansowe
 • gwarancja bankowa
 • ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

  • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
  • 5000 euro na każdy następny pojazd.

W roku 2013 wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,1057

6. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB).

7. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK).

8. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem.

9. Wykaz pojazdów WPC.

10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

11. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy:

1. Wniosek o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (LR1);

2. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

3. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009.

4. Wykaz pojazdów WPC.

5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.

Opłaty:

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:

– do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji

– powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji

Wpłaty należy dokonać na konto NBP,

Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Aleje Jerozolimskie 94
00-924 Warszawa

W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP

Pełnomocnictwo do odbioru uprawnień – 17 zł

 • opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Warszawa Mokotów – CITI Bank Handlowy
  Nr 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.);

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji.

Zgodnie z art. 35 § 3 kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Zgodnie z art 11 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. – Właściwy organ rozpatruje wniosek o zezwolenie w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ może wydłużyć ten termin o miesiąc.

kreska

Witamy na stronie Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych "Dolny Śląsk".