Oferta dla firm

kreska

Tematy z działu:

kreska

RADCA PRAWNY – PORADY PRAWNE

kreska

Zarząd Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych informuje:

Adwokat Piotr Kacper Klimczewski z Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu udzielał będzie porad prawnych członkom Stowarzyszenia.

Z zakresu:

 • przepisów prawa przewozowego,
 • przepisów prawa gospodarczego w zakresie transportu,
 • innych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w transporcie

Pomoc członkom Stowarzyszenia odbywać się będzie na następujących zasadach:

 • Świadczenie pomocy prawnej dotyczy działalności gospodarczej członków Stowarzyszenia.
 • Miejscem udzielenia pomocy prawnej członkom Stowarzyszenia będzie siedziba Kancelarii we Wrocławiu,
  • tel/ fax 346-17-17,
  • e-mail: adw.klimczewski@gmail.com ,
 • Możliwość kontaktowania się z osobą udzielającą porad w godzinach od 10 do 16 pod numerem tel: 603 880 509
 • Warunkiem udzielenia pomocy prawnej jest telefoniczne, mailem lub fax-em zgłoszenie przez zainteresowanego zamiaru skorzystania z pomocy prawnej najpóźniej w poniedziałek każdego tygodnia. Nie dotyczy to spraw wymagających natychmiastowej porady.
 • W sprawach wymagających zapoznania się z dokumentami zainteresowany złoży dokumenty w Kancelarii najpóźniej w poniedziałek danego tygodnia.
 • Biuro będzie świadczyć pomoc prawną członkom Stowarzyszenia nieodpłatnie.
 • Z nieodpłatnego świadczenia usług wyłączone jest prowadzenie wszelkiego rodzaju spraw związanych z badaniem i analizowaniem dokumentów, konieczność złożenia wizyty w przedsiębiorstwie lub występowanie do urzędów, prowadzenie wszelkiego rodzaju spraw sądowych oraz w postępowaniach wszczętych przez organy kontroli skarbowej i organy podatkowe.
 • W wymienionych sprawach sądowych Biuru przysługuje wynagrodzenie wg stawek określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych ( Dz. U. nr 154, póz. 1013 z późn. zm.), natomiast w sprawach wszczętych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej-wynagrodzenie w wysokości uzgodnionej przez Biuro z członkiem Stowarzyszenia.
 • W sprawach, w których wyznaczono termin na dokonanie czynności ( np. złożenie odwołania, sprzeciwu, zarzutów, apelacji, skargi i.t.p.) warunkiem udzielenia pomocy prawnej członkowi Zleceniodawcy jest złożenie w Biurze kompletu dokumentów, najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu do dokonania czynności, a w wypadku terminów krótszych niż 14-dniowe-najpóźniej na 5 dni przed upływem terminu do dokonania czynności.
 • W wypadkach, w których udzielenie pomocy prawnej wiąże się z obowiązkiem wniesienia opłat sądowych, skarbowych bądź innych, do pokrycia tych opłat zobowiązany jest członek Stowarzyszenia korzystający z pomocy prawnej.

kreska

PORADY FINANSOWO-KSIĘGOWE

kreska

Zarząd Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych „Dolny Śląsk” informuje:

Firma rachunkowo – finansowa „AKKUS” SP.J.
Wrocław, ul Strzegomska 59
tel. fax. 71 793-26-73 tel. kom. 601 57-02-37.

Biuro rachunkowe „ATENA”
Wrocław, Plac Solny 16
tel. 71 343-01-75

udzielać będą porad z zakresu:

 • przepisów rachunkowości firm w zakresie pełnej i uproszczonej ewidencji
 • porad dotyczących ewidencji zdarzeń gospodarczych i problemów z tym związanych,
 • przepisów prawa podatkowego (podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, podatek VAT) ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki firm transportowych,
 •  innych zagadnień związanych z prowadzeniem rachunkowości firm.

Pomoc członkom Stowarzyszenia odbywać się będzie na następujących zasadach:

 • Świadczenie pomocy w podanym zakresie dotyczy działalności gospodarczej członków Stowarzyszenia.
 • Miejscem udzielania porad członkom Stowarzyszenia będzie:
  • Biuro firmy „ATENA” mieszczące się we Wrocławiu na Placu Solnym 16
  • Biuro firmy „AKKUS’ mieszczące się we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 59
 • Ze względu na szeroki zakres zagadnień korzystający z porad proszeni są o wcześniejsze, z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem, zgłoszenie tematu w celu odpowiedniego jego przygotowania.
 • Biuro będzie świadczyć pomoc w zakresie podanej tematyki nieodpłatnie.
 • Z nieodpłatnego świadczenia porad wyłączone będzie:
  •  prowadzenie wszelkiego rodzaju spraw związanych z badaniem, analizowaniem dokumentów księgowych księgowych podatkowych firmy, konieczność złożenia wizyty i konsultacje w firmie,
  • występowanie do urzędów.

Wyżej wymienione sprawy mogą być załatwiane przez biuro po wcześniejszym ustaleniu zasad współpracy i warunków finansowych.

kreska

OBNIŻENIE KOSZTÓW

kreska

Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych „Dolny Śląsk” podjęło działania zmierzające do umożliwienia przedsiębiorcom  – Członkom Stowarzyszenia – obniżenie kosztów działalności związanych m.in. z:

 • kosztami ubezpieczeń (OC, AC, OCP itp.),
 • kosztami zakupu paliw,
 • korzystniejszymi warunkami umów leasingowych i finansowaniem
 • zakupu pojazdów,
 • kosztami zakupu części zamiennych, wyposażenia pojazdów, materiałów eksploatacyjnych,
 • kosztami zarządzania flotą pojazdów itp.

kreska

FIRMY, Z KTÓRYMI ZOSTAŁA NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA:

kreska

E100_Logo

E100 Twoja główna karta Paliwowa
Cena w Polsce – Poniżej Spot PKN na 24 stacjach  

• Karta jest wydawana bezpłatnie ( nie pobiera się żadnych kaucji )
• 2 rodzaje współpracy do wyboru ( kredyt lub przedpłata )
• Ponad 6000 stacji w Europie oraz Azji
• Zniżki do 9 eurocentów od słupa w krajach EU

 • Zwrot VAT
  • Opłaty drogowe w 25 krajach ( prowizja od 0% do 4,9 % )
  • Opłata promów, tuneli, ROLA

E100_Card_2014_Final_2_Demo

kreska


Logo WSB - plik jpg
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu to największa niepubliczna uczelnia na Dolnym Śląsku, posiadająca 17-letnie doświadczenie w kształceniu specjalistów dla biznesu.

Członkom Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych „DOLNY ŚLĄSK” Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oferuje upusty na wszystkie studia I i II stopnia, oraz studia Podyplomowe. Zniżka obejmuje zarówno członków jak i ich rodziny w pierwszym stopniu pokrewieństwa.

Pełny opis studiów znajdziecie Państwo na naszej stronie: www.wsb.pl/wroclaw

Kontakt do biura rekrutacji
tel: 71 376 23 70
e-mail: programfirma@wsb.wroclaw.pl

kreska


lutz

ulotka

Poniżej przedstawiamy kilka elementów, które zawiera ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika oferowane za pośrednictwem firmy Lutz Assekuranz.

 • Wysoka suma ubezpieczenia na każde zdarzenie 1.000.000 EURO.
 • Ubezpieczenie OCP obejmuje zaspokojenie uzasadnionych i odparcie niezasadnych roszczeń z tytułu szkód objętych ochroną ubezpieczenia.
 • Przewozy krajowe, międzynarodowe i kabotażowe ubezpieczone w jednej polisie.
 • Szeroki zakres terytorialny.
 • Kabotaż we wszystkich krajach Unii Europejskiej i Gospodarczej.
 • Brak ograniczeń co do rodzaju przewożonych towarów (np. elektronika, alkohol, wyroby tytoniowe, ładunki niebezpieczne (bez gr. I i VII), towary chłodnicze, itd.).
 • Odpowiedzialność za opóźnienie dostawy.
 • Art. 29 CMR lub art. 86 Polskiego Prawa Przewozowego tzw. wina umyślna i rażące niedbalstwo kierowcy ubezpieczony w standardzie.
 • Ubezpieczone również rażące niedbalstwo lub działanie umyślne ubezpieczającego lub osób uprawnionych do jego reprezentowania występujących w charakterze kierowcy nie będących pod wpływem używek.

Opcjonalne: rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o indywidualne, specyficzne zapotrzebowanie zleceniodawcy

ANALIZA RYZYKA DO POBRANIA

Punkt kontaktowy w Warszawie:
ZMPD
Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
tel: 22 536 10 84
fax: 22 536 10 85
e-mail: lutz@zmpd.pl
www.uslugi.zmpd.pl

Dział likwidacji szkód:
tel: +43 1 817 55 73 16
tel: +43 1 817 55 73 29
tel: +43 1 817 55 73 27
fax: +43 1 817 55 73 22
e-mail:
office@lutz-assekuranz.pl

Biuro w Wiedniu
Lutz Assekuranz MaklergesmbH
Meidlinger Hauptstraße 51-53
A-1120 Wien
tel: +43 1 817 55 73 00
fax: +43 1 817 55 73 22
e-mail:
office@lutz-assekuranz.pl
www.lutz-assekuranz.pl

Regionalne punkty kontaktowe:
Rzeszów                    tel: 17 860 32 48
Zielona Góra          tel: 68 328 34 72
Szczecin                     tel: 723 688 208
e-mail: lutzocp@zmpd.pl

Lutz_BANER 800x230px_2015

kreska

CZAS PRACY KIEROWCÓW

kreska

Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych „DOLNY ŚLĄSK” oferuje pomoc w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców.
Wszelkie informacje pod numerem telefonu:
tel: 71 342 29 18
tel: 71 341 31 88

kreska

PRZYDATNE LINKI

kreska

kreska

Witamy na stronie Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych "Dolny Śląsk".