Walne zebranie z ważnością do 07-05-2022

Uchwała

Zarządu Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych „Dolny Śląsk”.

Na posiedzeniu w dniu 07-04-2022 roku Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Stowarzyszenia  w dniu

                                    07-06-2022 r. o godz. 10:30 

w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Ibn Siny Avicenny 18/1 we Wrocławiu

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie zwołuje się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia  w dniu 

                                   07-06-2022 r. o godz. 11:00

w  siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Ibn Siny Avicenny 18/1 we Wrocławiu

Podpisy członków Zarządu:

  1. (-) Zygmunt Sieńko – Prezes 
  2. (-)  Rafał Choma – Vice-Prezes 
  3. (-) Grzegorz Wieczorek – Vice-Prezes
  4. (-) Wojciech Sieńko – Członek Zarządu
  5. (-) Wojciech Złotkowski – Członek Zarządu – Skarbnik

Newsletter – bezpieczeństwo.

kreskaUmiemy zachować się na autostradach? „Rzeczpospolitej” odpowiada Krzysztof Wójcik.kreska

W popularnym programie portalu “Rzeczpospolita” #RZECZoPRAWIE o umiejętnościach Polaków jazdy autostradami mówił Krzysztof Wójcik, koordynator Zespołu Ekspertów Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Kilometr po kilometrze zwiększa się nasza rodzima sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu. Czy równomiernie poprawiają się umiejętności kierowców? Podejmując próbę odpowiedzi, K. Wójcik na wstępie swojej wypowiedzi mówił o fałszywym podejściu do samego szkolenia i egzaminu na prawo jazdy. Kandydaci na kierowców nadal przede wszystkim chcą “zdobyć” uprawnienia, a nie nauczyć się jeździć. Uczy się określonych sytuacji drogowych (najlepiej tych wokół tras egzaminacyjnych), nadal wkuwa testy itd. I na drogach szybkiego ruchu mamy problem. Wójcik mówił: “Część z nas nie potrafi zachować się na drogach szybkiego ruchu. Chodzi głównie o dostosowanie prędkości, czy nieuwzględnianie innych pojazdów na drodze. Jednak największym problemem jest wszechobecna agresja na drodze i wyeliminowanie tego pomogłoby w tym, aby było bezpiecznie. Ponadto kursanci nie są odpowiednio szkoleni do jazdy takimi drogami. Część młodych osób nie potrafi np. wyczuć odległości przy zmianie pasa.” Także wypowiadający się w trakcie ogólnopolskiego Kongresu Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy, mówiąc o potrzebie poprawy jakości szkolenia przyszłych kierowców wskazywali na niechęć instruktorów do stosownego szkolenia na autostradach, czy drogach szybkiego ruchu. Unikają takich jazd. Nadzorujący – nawet gdyby chcieli, a czy chcą sprawdzić gdzie odbywały się jazdy szkoleniowe – nie mogą zweryfikować miejsce szkolenia nie mają takich możliwości, albowiem na obowiązującej karcie przeprowadzonych zajęć takiego odnośnika nie ma.

Podsumowując sytuację, Krzysztof Wójcik mówił o wadze kryterium cenowego szkoleń i przyszłości, a tu także szkoleń i jazd doszkalających na drogach szybkiego ruchu.

Słowa kluczowe: autostrady

Źródło: „Rzeczpospolita” – Krzysztof Wójcik: Polacy nie potrafią się zachować na autostradach”

Newsletter

kreskaUstawa Loi Marcon obowiązujekreska

W dniu 2 lipca br. we Francji w życie weszły przepisy wykonawcze (dekret do ustawy o płacy minimalnej tzw. ustawa Macrona (od nazwiska francuskiego ministra gospodarki Emmanuela Macrona) bardzo niekorzystne dla polskich przewoźników. Według nich każda godzina pracy kierowcy delegowanego do Francji będzie kosztowała firmę 9,67 euro. I tak zagraniczne firmy transportowe wykonujące usługę na terenie Francji będą miały także nowe obowiązki. A tu stosowanie się do przepisów o wynagrodzeniu pracowników delegowanych. Polscy przewoźnicy zobowiązani zostali do stosowania przepisów lokalnych o wynagrodzeniu pracowników delegowanych (z wyłączeniem przewozów tranzytowych). Stawka godzinowa ma wynieść 9,67 euro. Nadto kierowca będzie musiał być wyposażony w: zaświadczenie (także w języku francuskim) o delegowaniu (ważne do 3 miesięcy); na terenie Francji firmy transportowe będą musiały ustanowić swojego przedstawiciela. Ten ostatni obowiązkowo winien kontaktować się z służbami kontrolnymi. Wykaz środków transportu zobowiązanych ustawą nie ma ograniczeń, tu też bez względu na ich dopuszczalną masę całkowitą. Przepisy nie będą obowiązywały kierowców prowadzących własne firmy. Zapowiedziano tu szczególne kontrole osób samozatrudniających się. W przepisach określono maksymalne wysokości mandatów karnych na 750 euro, lub 500 tyś. Euro kary administracyjnej. Czy rzeczywiście uda się wyeliminować z rynku nieuczciwych przewoźników? – Ta ustawa wymierzona jest nie tylko w polskich przewoźników, ale też firmy transportowe z połowy krajów Unii Europejskiej, które oprotestowały wprowadzone zmiany – mówi redakcji portalu ONET.pl Anna Wrona z Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. – Dla przewoźników nowe prawo oznacza wzrost kosztów, nie tylko związany z koniecznością wypłacania pensji według francuskich stawek, ale też zatrudnienia przedstawicieli, tłumaczenia dokumentacji na język francuski – mówi nam Anna Wrona.

Newsletter – bezpieczeństwo.

kreskaKamizelka ten urok ma, że o nasze bezpieczeństwo dbakreska

Było wieloletnie procedowanie, dzisiaj już obowiązujący przepis w ustawie, trwa promocja. Czy wszędzie i czy skuteczna? Wojewoda lubuski Katarzyna Osos najpierw przekonywała producentów i sprzedawców, aby do każdej sprzedaży była dołączona kamizelka odblaskowa. Część adresatów włączyło się do akcji. My jednak ciągle pracujemy i prowadzimy stałe działania, aby rozpowszechnić i edukować ludzi, że trzeba być widocznym na drogach. Sama mam w bagażniku samochodu kilka kamizelek i gdy spotykam rowerzystę bez odblasku od razu mu ją przekazuję – mówi wojewoda. Dzisiaj z apelem o korzystanie z kamizelek zwróciła się do dzieci. Dzieci wymyśliły hasła zachęcające rowerzystów do korzystania z kamizelek: „Kamizelka ten urok ma, że o nasze bezpieczeństwo dba”. Podsumowując dotychczasowe działania w zakresie propagowania bezpiecznych zachować wojewoda zapewnia: zaczęliśmy edukować i będzie to robić nadal. Mam już kolejne pomysły, które niedługo wcielimy w życie. Zachęcamy do naśladowania, to wzory godne właśnie naśladowania.

Link do źródła: „ECHO GORZOWA” – „Kamizelki odblaskowe chronią rowerzystów”

Radio Gorzów FM – „Wojewoda chce, by sprzedawcy dołączali do roweru kamizelki odblaskowe”

„Gazeta pl Gorzów Wielkopolski” – Malwina Aurelia Atras : „Świadomie niedyskretny urok kamizelki od blaskowej”

Newsletter – bezpieczeństwo.

kreska

LEGALNIE BEZ PASÓW BEZPIECZEŃSTWA, CZYLI Z ZAŚWIADCZENIEM

kreska

zaswiadczenie

Z dniem 15 maja br. zaczynają obowiązywać przepisy rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 maja 2015 r. w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich. I tak na postawie art. 39 ust. 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym określono wzór zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa oraz wzór zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci. Podstawą prawną jest tu przepis ustawy – Prawo o ruchu drogowym – art. 39 ust. 6.

Jest grupa kierowców, którzy są ustawowo zwolnieni z obowiązku jazdy w zapiętych pasów bezpieczeństwa (art. 39 ust. 2 upord), a tu: osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa; kobiety o widocznej ciąży; kierujący taksówką podczas przewożenia pasażera; instruktor lub egzaminator podczas szkolenia lub egzaminowania; policjant, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Inspektora Kontroli Skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej; funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych; żołnierz Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych; zespól medyczny w czasie udzielania pomocy medycznej; konwojent podczas przewożenia wartości pieniężnych; osoba chora lub niepełnosprawna przewożona na noszach lub w wózku inwalidzkim; dziecko w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3; dziecko przewożonego na zasadach przewidzianych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

I właśnie dla tej pierwszej z wymienionych grup, czyli osób posiadających orzeczenie lekarskie, a tu np. osoby którym trudno zapinać pasy (stwierdzona otyłość brzuszna) lub przy niewskazanych gwałtownych szarpnięciach (np. osoby z rozrusznikiem erca) itp., kierowcom z tej zdiagnozowanej przez lekarzy grupy wystawione musi być stosowne zaświadczenie. Podczas kontroli niezbędne jest legitymowanie się stosownym zaświadczeniem lekarskim, i jego wzór właśnie zmieniono.

Zaświadczenie lekarskie, o którym mowa, musi zawierać imię i nazwisko pacjenta; numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument; okres ważności; znak graficzny zgodny ze wzorem określonym w art. 5 dyrektywy nr 91/671/EWG. Ustawodawca zobowiązał ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu do określenia, w drodze rozporządzenia, wzorów zaświadczeń lekarskich, o których mowa w ustawie, kierując się przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach oraz mając na uwadze potrzebę ujednolicenia stosowanych dokumentów. Ta delegacja została zrealizowana, wzór zaświadczenia powyżej. (jm)

Link do źródła: ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE

Grupa IMAGE – e-PrawoDrogowe 

Tygodnik PD@N – Wyszukiwarka: PASY BEZPIECZEŃSTWA 

Witamy na stronie Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych "Dolny Śląsk".